นักศึกษา

นักศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณืวิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

23 กรกฎาคม 2555

มาโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่าง คุมนักเรียนเข้าแถวคาบที่สองสอนนักเรียนนชั้นป.3 คาบสุดท้ายประชุมประจำเดือน

24 กรกฎาคม 2555
มาโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่าง เข้าสอนชั้นป1 เนื่องจากครูมีประชุม
25 กรกฎาคม 2555

มาโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่าง คุมนักเรียนเข้าแถว ตอนเช้าพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ม.วลัยลักษณ์ เนื่องจากเป็นเกษตรแฟร์ ดิฉันได้รับหมอบหมายคุมนักเรียนชั้นอนุบาล1 ช่วงบ่ายสอนแทนนักเรียนชั้นปรนะถมศึกษาปี่1 รายวิชาภาษาไทย เนื่องจากครูผู้สอนมีการประชุม26 กรกฎาคม 2555

มาโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่าง คุมนักเรียนเข้าแถว หลังจากนั้นช่วยเพื่อยเย็บเล่มข้อสอบ คาบทีสองเข้าสอนแทนนักเรียนนชั้นป.2 คาบที่สี่สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 คาบทีคห้าเข้าสอนแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาภาษาไทย
27กรกฎาคม 2555
มาโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่าง คุมนักเรียนเข้าแถวคาบที่แรกเข้าสอนแทนนักเรียนนชั้นป.2 รายวิชาคณิตศาสตร์ คาบที่สองสอนภาษาอังกฤษชั้นป.4

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

20 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในห้องหลังจากนั้คุมนักเรียนเข้าแถวคาบที่ 2 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

19 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างหลังจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวคาบแรกสอนนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 3 คาบที่ 4 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คาบที่ 6

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณืวิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

18 กรกฏาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแตเช้าเซ็นชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูแล้วเปิดประตูหน้าต่างพร้อมกวาดภายในห้อง หลังจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถว วันนี้เนื่องจากครูผู้สอนไม่อยู่ดิฉันต้องไปสอนนักเรียนชั้นป.4 ทั้งวัน

ฝึกประสบการณืวิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

17 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแตเช้าเซ็นชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูแล้วเปิดประตูหน้าต่างพร้อมกวาดภายในห้อง หลังจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถว วันนี้เนื่องจากครูผู้สอนไม่อยู่ดิฉันต้องไปสอนนักเรียนชั้นป.4 ทั้งวัน

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

13 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแตเช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในห้องหลังจากนั้นไปห้องสำนักงานช่วยล้างถ้วยกาแฟ ต่อไปก็ไปเขตพื้นที่ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คุมนักเรียนเข้าแถว สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คาบที่สามฃตรวจงานให้นักเรียนคาบที่สี่ สอนชันประถมศึกษาปีที่ 4 สอนแทนครูอนันต์ กลิ่นมาลี เนื่องจากมีประชุม หลังจากนั้นไปคุมนักเรียนชั้นอนุบาล1 และชั้นอนุบาล 2

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

12 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเเล้วเดินตรวจความเรียบร้อยตามอาคารหลังจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวคาบแรกสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่วงบ่ายสอนนักเรียนชั้นป.3

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

11 กรกฏาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเตรียมสื่อการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังจากนั้นได้เดินสำรวจรอบบริเวณโรงเรียน คุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง คาบเเรกเข้าสอนแทนครูธวัชชัย เนื่องจากครูมีประชุมกับสมศ.รายวิชาคณิตศาสตร์ คาบที่สองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คาบที่สามสอนแทนวิชาสังคมของครูสุชาติเนื่องจากครูไปเป็นกรรมการกีฬา ช่วงบ่ายช่วยครูถ่ายเอกสาร ตกแต่งห้อง

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

10 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นชื่อแล้วไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างกวาดภายในห้องแล้วเตรียมข้อมูลต่างๆเพื่อจัดบอร์ดหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เวลาเข้าแถวคุมนักเรียนหลังจากนั้นไปจัดห้อง ช่วงบ่ายจัดห้องให้ชั้นป3 หลังจากจนั้นกลับมายังห้องฝ่ายวิชาการจัดบอร์เกี่ยวกับประมวลภาพกิจกรรม วันนี้ตกแต่งหไ้องกับจัดบอร์ดทั้งห้อง

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

9 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างกวาดภายในห้องแล้วตามด้วยถูพื้นหลังจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง หลังจากนั้นกลับมายังห้องเคลียว์ใบป.พ5 คาบที่สองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ช่วงบ่ายจัดบอร์ดในห้องป.4

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

6 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในห้องแล้วต่อด้วยนอกห้องหลังจากนั้นเดินสำรวจนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่ภายในโรงเรียนหลังจากนั้นนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงคาบที่สองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คาบที่สามตรวจงานให้นักเรียนคาบบ่ายจัดบอร์ดหน้าห้องฝ่ายวิชาหลังจากนั้นได้ช่วยฝ่ายวิชาการเนื่องจากวันพุธ-ศุกร์ สมศ.มาประเมินโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

5 กรกฏาคม 2555
วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในบริเวณห้องหลังจากนั้นเดินสำรวจความเรียบร้อยภายในโรงเรียน คุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง แล้วต่อด้วยอ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียนคาบแรกเข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คาบที่สองเดินสังเกตุการเรียนการสอนของเพื่อนคาบที่สามช่วยถ่ายเอกสารแบบฝึกหัดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คาบบ่ายสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังจากช่วยเขียนงานให้ครูจิราภรณ์

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

4 กรกฏาคม 2555
วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในบริเวณห้องหลังจากนั้นเดินสำรวจความเรียบร้อยภายในโรงเรียน คุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง แล้วต่อด้วยการทำกิจกรรมหน้าเสาธงการออกกำลังกายคาบที่สองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คาบที่สามเคลียร์ใบป.พ. ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมชนใหม่ ช่วงบ่ายตรวจงานให้นักเรียน

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

3 กรกฏาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในบริเวณห้องหลังจากนั้นเดินสำรวจความเรียบร้อยภายในโรงเรียน คุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง แล้วต่อด้วยอ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียนคาบแรกเข้าสอนแทนครูจิราภรณ์ แก้วนาคเนื่องจากครูมีธุระ สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พิมพ์งานให้ฝ่ายวิชาการ ช่วงบ่างพิมพ์งานให้ฝ่ายวิชาการ

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

2 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในห้องพักครูแล้วหลังจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวแล้วต่อด้วยคมนักเรียนอ่านหนังสือก่อนเข้าเรียน คาบแรกช่วยครูจัดบอร์ดหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คาบที่สองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คาบที่สามตรวจงานให้นักเรียน คาบบ่ายพบครูพี่เลี้ยงคาบสุดท้านสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วต่อด้วยตกแต่งบอร์ดหน้าห้อง

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่
27 มิถุนายน 2555
วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้างต่างหลังจากนั้นเดินสำรวจความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนตอนเช้าเเละตอนเช้านักเรียนซ้อมกีฬาตอนบ่ายคุมนักเรียนซ้อมเดินพาเหรดแล้วต่อด้วยกีฬา

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

26 มิถุนายน 2555
วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้างต่างหลังจากนั้นเดินสำรวจความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนตอนเช้าเเละตอนเช้านักเรียนซ้อมกีฬาตอนบ่ายคุมนักเรียนซ้อมเดินพาเหรดแล้วต่อด้วยกีฬา

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

25 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้างต่างหลังจากนั้นเดินสำรวจความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนตอนเช้าเเละตอนเช้านักเรียนซ้อมกีฬาตอนบ่ายถ่ายเอกสารให้ครูฝ่ายวิชาการหลังจากนั้นนักเรียนซ้อมเดินพาเหรดแล้วต่อด้วยกีฬา

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

22 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้างต่างหลังจากนั้นเดินสำรวจความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนตอนเช้าเเละตอนเช้านักเรียนซ้อมกีฬาตอนบ่ายประชุมผู้ปกครองหลังจากนั้นนักเรียนซ้อมเดินพาเหรดแล้วต่อด้วยกีฬา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

21 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้างต่างหลังจากนั้นเดินสำรวจความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนตอนเช้าเเละตอนเช้าคาบแรกนักเรียนซ้อมกีฬาตอนบ่ายนักเรียนซ้อมเดินพาเหรดแล้วต่อด้วยกีฬา

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณืวิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

20 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าไปเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างหลังจากนั้นเดินสำรวจความสะอาดรอบบริเวณอาคารเรียน พอถึงเวลาเข้าแถวคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง คุมนักเรียนอ่านหนังสือ ภาคเช้า ฃนักเรียนซ้อมกีฬากับซ้อมขบวนพาเหรดช่วงบ่ายก็เช่นเดียวกัน

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

19 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าพอถึงโรงเรียนอันดับแรกเลยก็คือเซ็นต์เเล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างกวาดภายในห้อง หลังจากนั้นเดินสำรวจรอบบริเวณโรงเรียน พอถึงเเปดโมงจัดเเถวให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ก่อนเขาห้องเรียนคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียน แล้วเดินไปกลางสนามเพื่อคุมนัเรียนชั้นอนุบาลซ้อมกีฬา ช่วยไปถ่ายเอกสารให้ครู ช่วยบ่ายกลับมามหาลัยเพื่อลงนามเงินกู้

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

18 มิถุนายน 2555
วันนี้เป็นอาทิตย์แรกของสัปดาห์ดิฉันไปโรงเรียนแต่เช้าพอถึงโรงเรียนก็เลยไปเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในห้องพักครู หลังจากนั้นเดินตรวจความเรียบร้อยของอาคารเรียน ดูการรับฝากเงินของนักเรียน คุมนักเรียนเข้าแถว คุมนักเรียนอ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียน คาบที่สอนสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คาบที่สาม กรอกใบ ป.พ 5 กรอกคะแนนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คาบบ่ายช่วยครูตัดฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อจัดบอร์ดหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คาบที่หก สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สุดท้ายคุมนักเรียนซ้อมกีฬาเพื่อทำการแข่งขัน หลังจากนั้นก็ประชุมครู

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

15 เดือน มิถุนายน 2555
วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังพักครูเปิดประตูหน้าต่างกวาดภายในห้องพักหลังจากนั้นเดินสำรวจความเรียบร้อยภายในบริเวณรงเรียน คุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงก่อนที่นักเรียนเข้าห้องเรียนมีการอ่านหนังสือดิฉันคุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากนั้นก็ได้เตรียมสื่อต่างๆเพื่อทำการเรียนการสอนในคาบต่อไปคาบที่สองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันนี้รู้สึกดีใจมากเพราะการเรียนการสอนในวันนี้ราบรื่นเป็นอย่างมากนักเรียนตั้งใจเรียนและทำตามคำสั่งหลังจากนั้นได้ปรึกษากับครูประจำชั้นป.4 เรื่องเอกสารต่างๆ คาบที่สามได้ตรวจการบ้านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ตอนเที่ยงได้พานักเรียนไปส่งที่บ้านเนื่องจากไม่สบายตัวร้อนคาบสุดท้ายได้คุมนักเรียนซ้อมกีฬา

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

14 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างกวาดภายในห้องพักครู แล้วเดินสำรวจความเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน แล้วเดินไปยังหน้าเสาธงคุมนักเรียนเข้าแถวหลังจากนั้นแล้วคุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียน คาบแรกสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คาบทีสองได้เตรียมถ่ายเอกสารเพื่อทำเล่มภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้นักเรียนชั้นประถมศึษาปีที่ 3 คาบที่สี่สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คาบที่ห้าเข้าพบครูพี่เลี้ยงหลังจากนั้นก็ได้พานักเรียนที่เรียนรายวิชาสังคมศึกษาไปศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถนที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน แล้วสุดท้ายได้คุมนักเรียนซ้อมกีฬาที่สนามใหญ่

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

13 มิถุนายน 2555


วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าแล้วไปเซ็นต์ชื่อเสร็จแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วเตรียมสื่อการสอนเพื่อสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วคุมนักเรียนเข้าเเถวหน้าเสาธงก่อนเข้าห้องเรียนนักเรียนจะอ่านหนังสือประมาณ 15 นาทีเพื่อเตรียมสมาธิ คาบที่สอง สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คาบบ่ายได้สำรวจหรือศึกษาข้อมูลภายในโรงเรียนชุมชนใหม่ คาบสุดท้ายเป็นกรรมการคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4ทำการซ้อมกีฬา

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

12 มิถุนายน 2555

วันนี้มาถึงโรงเรียนแต่เช้าอันดับเเรกก็ไปเซ็นต์ชื่อหลังจากนั้นเดินไปยังห้องพักครูทำความสะอาดบริเวณห้องพักครูแล้วเดินสำรวจความเรียบร้อยภายบริเวณอาคารเรียน คุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และ 4 เข้าแถวหน้าเสาธง หลังจากเข้าแถวคุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านหนังสือก่อนเรียน คาบที่สาม สังเกตุการเรียนของเพื่อนซึ่งสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คาบบ่ายก็พบครูพี่เลี้ยง คาบที่6 เข้ากิจกรรมชุมนุมภาษาพาสนุก แล้วก่อนกลับบ้านมีกิจกรรมซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปแข่งกีฬาจริง

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

11 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าแล้้วไปเซ็นต์ชื่อ เดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างพร้อมกวาดภายในห้องพักครูหลังจากนั้นเดินสำรวจบริเวณรอบโรงเรียน คุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เข้าแถว คาบที่ 2สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3หลังจากนั้นก็มานั่งตรวจการบ้านให้นักเรียน คาบที่ 4ทำการสังเกตการสอนของเพื่อน ซึ่งมีชื่อนางสาวนูรีลา มูดอ คาบที่ 6 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และสุดท้ายสุดก็คุมนักเรียนชั้นอนุบาลซ้อมกีฬาเพื่อไปทำการแข่งขัน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

8 มิถุนายน 2555

วันนี้มาถึงโรงเรียนเวลา 07.15น. ไปเซ็นชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูแล้วช่วยเปิดประตูหน้าต่างกวาดห้อง หลังจากนั้นเดินตรวจความเรียบร้อยตามอาคารเรียน เวลา 8.30น. คุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง คาบที่สองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ก่อนเรียนให้นักเรียนมาเก็บหญ้าหน้าอาคารเรียนเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์หลังวันวิสาฆบูชา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

7 มิถุนายน 2555

วันนี้ดิฉันไปโรงเรียนแต่เช้าเพราะทางโรงเรียนมีกิจกรรมสองกิจกรรมด้วยกัน 1.กิจกรรมไหว้ครู 2.กิจกรรมเลือกตั้งเลือกประธานนักเรียนของโรงเรียน ส่วนกิจกรรมไหว้ครูนั้นจะมีการประกวดพานดอกไม้ ช่วงบ่ายทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังจากนั้นดิฉันได้ตรวจงานให้กับนักเรียนและตัดบอรด์เพื่อทำสื่อการสอน

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

5 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นชื่อตรวจดูอาคารเรียนหลังจากนั้นไปเยี่ยมอาคารอนุบาลพออยู่ได้สักพักก็ได้เวลาเข้าแถวดิฉันก็เรียกนักเรียนให้เข้าแถวเป็นแถวเพื่อจะไปเข้าแถวหน้าเสาธง หลังจากนั้นได้เข้าห้องสมุดเพื่อหาเกมและเพลงเพื่อมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมชุมนุมพาสนุก เพื่อให้นักเรียนได้ทั้งความรู้และวามสนุกสนานควบคู่กันไปคาบสุดท้ายสุดก็คุมนักเรียนซ้อมกีฬา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

1 มิถุนายน 2555
วันนี้ไปโรงเรียนเซ็นต์ชื่อแล้วไปยังห้องพักครูแล้วเดินตรวจความเรียบร้อยของอาคารเรียนพอตรวจได้สักพักฝนก็ตกลงมาดิฉันก็กลับมายังห้องพักครูเพื่อมาเตรียมสื่อการเรียนการสอนเพื่อทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

31 พฤษภาคม 2555

วันนี้ดิฉันไปโรงเรียนแต่เช้าเหมือนเคยพอถึงโรงเรียนอันดับแรกเลยดิฉันก็เดินไปยังห้องสำนักงานเพื่อเซ็นต์ชื่อแล้วไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วเดินตรวจความเรียบร้อยของอาคารเรียน พอถึงเวลาเข้าแถวดิฉันก็ไปคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง ตอนเช้าก็ได้ช่วยจัดเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรและช่วยพิมพ์ตารางสอนแล้วติดบอร์ดข้างห้องผู้อำนวยการ ช่วงบ่ายดิฉันก็ไปห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แล้วคาบสุดท้ายสอนวิชาลูกเสือ

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

วันนี้ไปโรงเรียนเปิดประตูหน้าต่างแล้วไปรอบบริเวณโรงเรียน คุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง คาบแรกไดเตรียมสื่อการสอนต่างให้พร้อม หลังจากนั้นคาบสอนดิฉันเข้าไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันนี้รู้สึกดิใจมากเลยเพราะนักเรียนตั้งใจเรียนมาก เมื่อมอบหมายนักเรียนก็ส่งตามเวลาที่กำหนดไว้ หลังจากนั้นก็ได้ตรวจงาน พอช่วงบ่ายเข้าไปหาพี่เลี้ยงเพื่อศึกษาเกี่ยวกับแนการจัดการเรียนรู้ หลังจากนั้นก็ได้คุมการเข้ากลับบ้านของนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

วันนี้ไปถึงโรงเรียนเซ็นต์ชื่อแล้วไปยังห้องพักเปิดประตูหน้าต่างกวาดห้อง แล้วก็เดินสำรวจความเรียบร้อยบริเวณโรงเรียน วันนี้ดิฉันไม่มีคาบสอนแต่มีกิจกรรมชุมนุมคาบสุดท้าย ในช่วงเช้าได้ช่วยครูทำตารางสอนติดบอร์ดขนาดใหญ่หน้าห้องผู้อำนวยการ ช่วงบ่ายเข้าไปในห้องสมุดเพื่อค้นคว้ากิจกรรมเกี่ยวกับเพลงและเกมเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมภาษาพาสนุกในคาบต่อไป หลังจากนั้นไปคุมนักเรียนเข้าแถวก่อนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

28 พฤษภาคม 2555

วันนี่เป็นอาทิตย์ที่สามแล้ว ดิฉันก็ไปโรงเรียนแต่เช้าเหมือนเคย พอไปถึงโรงเรียนก็ไปยังพักครูไปเปิดประตูหน้าต่างแล้ว ก็ดูความสะอาดบริเวณห้อง หลังจากนั้นเดินสำรวจบริเวณอาคารเรียนเพื่อดูความความสะอาด แล้วช่วยคุมนักเรียนทำความสะอาดห้องน้ำ พอคาบที่สองตอนเช้าดิฉันสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รู้มี่ความสุขอย่างมากเพราะนักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี และทั้งยังให้ความร่วมมือในการเรียนอีกด้วย จากการสังเกตนักรียนสีหน้าของนักเรียนก็สดชื่น กระตือรือร้นในการเล่นกิจกรรมครั้งนี้ ช่วงบ่ายได้ไปพบครูพี่เลี้ยงไปถามเกี่ยวกับเเผนการจัดการเรียนรู้แล้วคาบสุดท้ายก็สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

25 พฤษภาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าวไปเปิดประตูหน้าต่างห้องพักครู แล้วทำความสะอาดในห้องพักด้วย หลังจากนั้นเดินคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวโรงเรียน พอถึงเวลาเข้าแถวช่วยจัดแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ 3และ 4 คาบแรกไม่มีสอนดิฉันช่วยครูเอาออกหลักสูตรเก่าจากเเฟ้มแล้วเข้าเล่ม แล้วได้เขสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เกี่ยวกับวิชาแล้วให้นักเรียนทำงานอยู่ในห้องเรียน ช่วงบ่ายประชุมครู

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

24 พฤษภาคม 2555

วันนี้ไปถึงโรงเรียนเปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยแล้วเดินนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน พอได้ถึงเวลาเข้าแถวได้คุมการเข้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,4 คาบแรกเข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สอนgreeting คาบที่สองตรวจงานให้นักเรียนตอนบ่ายคาบแรกสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คาบสุดท้ายสอนลูกเสือเพื่อสังคม

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

23 พฤษภาคม 2555

วันนี้ไปถึงโรงเรียนไปเปิดตูหน้าต่างห้องพักครูแล้วไปคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณอาคาร 3 ซึ่งเป็นบริเวณของนักเรียนช่วงชั้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ พอเดินอยู่สักพักเห็นครูกำลังยกของก็เดินเข้าไปถือให้ครูไปส่งยังห้องครัว พอได้เวลาเข้าแถวก็ไปที่สนามไปคุมการเข้าแถวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และ4เข้าแถว หลังจากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่เข้ามาถามคาบแรกใครว่างบ้างช่วยเข้าไปสอนนักเรียนชั้นอนุบาลสองเนื่องจากครูลาซึ่งดิฉันก็ได้ได้ช่วยไปสอนนักเรียนชั้นอนบาลสองให้ด้วย พอคาบที่สองดิฉันสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องวิชา คาบบ่ายได้ไปช่วยครูทำใบปพ. 5

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

22 พฤษภาคม 2555
วันนี้ดิฉันไปเรียนไปโรงเรียนแต่เช้าพอไปถึงดิฉันก็เดินไปยังห้องพักครูช่วยไปเปิดประตูหน้าต่างแล้วออกไปคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน พอได้เวลาเข้าแถวดิฉันก็ได้คุมนักเรียนชั้นอนุบาลเข้าแถววันนี้นักเรียนได้ทำกิจกรรมสองกิจกรรมด้วยกันหน้าเสาร์ธง คือกิจกรรมอ่านภาษาไทยวันละคำกับอ่านภาษาอังกฤษวันละคำการทำกิจกรรมแบบนี้ทุกวันทำให้นักเรียนได้เรียนคำใหม่ๆ วันนี้ดิฉันไม่มีคาบสอนดิฉันได้เข้าไปสอนชั้นอนุบาลสองเนื่องจากครูชั้นอนุบาลสองลา ตอนบ่ายมีกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมชุมนุมมีนักเรียนทั้งหมด 17 คน เริ่มแรกให้นักเรียนยืนเป็นวงกลมให้นักเรียนนับ1-10ถ้าใครอ่านผิดให้ออกมาเต้น นักเรียนบอกชื่อสัตว์ แล้วให้นักเรียนเล่น simon say โดยใช้คำกริยา เช่นคำ sit down, stand up, walk, run, stop และก็เพิ่มไปเรื่อยพอหมดคาบนี้แล้วดกลับไปยังห้องทำความสะอาดห้องเรียน

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

21 พฤษภาคม 2555

วันนี้เป็นสัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดเรียนใหม่ ดิฉันไปโรงเรียนแต่เช้ายังเคยพอไปถึงโรงเรียนก็ได้เปิดประตูหน้าต่างในห้องพักครูแล้วทำความสะอาดห้องไปด้วย หลังจากนั้นเดินคุมนักเรียนทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน พอได้เวลสเข้าเเถวก็ไปที่สนามดูความเรียบของการเข้าแถวของนักเรียนชั้นอนุบาล วันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ชี้เเจงหลายเรื่องด้วยกัน คือ การมาประเมินของสมส.ให้นักเรียนทำกิจกรรมตอนเช้า คือกิจกรรมภาษาไทยวันละคำ ภาษาอังกฤษวันละคำ และสุดท้ายกิจกรรมอ่านข่าวเช้าของนักเรียน และเรื่องสุดท้ายครูต่างประเทศจะมาช่วยสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนชุมชนใหม่อีกด้วย หลังจากเข้าเเถวดิฉันกลับไปยังห้องพักครูเพื่อเตรียมสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันนี้ได้สอนเรื่องสิงที่อยู่รอบตัวแล้วได้ทำป้ายชื่อพอถึงคาบที่สอนดิฉันได้เข้ไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดิฉันรู้สึกมีความสุขมากที่ได้อยู่กับนักเรียนทุกครั้งที่เข้าไปสอนไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรเลยถ้าเป็นไปได้อยากให้ครูเพิ่มวิชาอีกเพราะจะได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างเต็มที่เสร็จจากการสอนดิฉันก็ได้ตรวจการบ้านให้กับนักเรียน พอช่วงบ่ายดิฉันได้ศึกษาโครงการต่างๆของโรงเรียนและคาบสุดท้ายดิฉันได้เข้าไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียนทะแบบฝึกหัดก่อนเรียนเพื่ออยากทราบว่านักเรียนมีความรู้พื้นทางภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แรก ก็เลยไปโรงเรียนแต่เช้าแล้วได้ไปคุมนักเรียนทำความสะอาดห้องน้ำ คุมการเข้าแถวของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เนื่องจากครูเพิ่มศักดิ์ วงศ์น้อยลาราชกาล ในคาบแรกได้มอบหมายให้ดิฉันเข้าสอนแทน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ให้นักเรียนเขียนคำอธิบายรายวิชา คาบที่ 2 ดิฉันสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอนเรื่อง Days คาบที่ 3 มีโอกาสเดินไปอาคารอนุบาลเข้าไปเรียนการเรียนการสอนของนักเรียน ได้สักพักครูก็ปล่อยนักเรียนไปรับประทานอาหารกลางวันได้จัดแถวแล้วตามนักเรียนไปยังห้องอาหารช่วงบ่ายได้เรียนเกี่ยวกับเอกสารต่างๆของโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

วันนี้ดิฉันสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นคาบแรกตอนเช้า ดิฉันก็เลยไปโรงเรียนแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวสอน พอได้เวลาเข้าแถวก็ไปที่สนามคุมนักเรียนชั้นอนุบาลเข้าแถว พอถึงเวลาก็ไปห้องหมวดภาษาอังกฤษได้จัดโต๊ะเก้าอี้ให้เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนแนะนำตัวเป็นรายบุคคล แล้วแจกกระดาษให้นักเรียนให้ทำประวัติส่วนตัวโดยย่อ ก็ปล่อยให้นักเรียนทำโดยดิฉันจะเดินดูตามโต๊ะใครไม่เข้าใจก็สามารถถามได้ งานนี้ให้นักเรียนทำเสร็จในชั่วโมงเรียนเพราะจะได้ไปแก้ให้นักเรียนนำมาแก้ไขและตกแต่งให้สวยงามกลับมาส่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นก็มาตรวจงานแล้วมาศึกษาเกี่ยวกับใบปพ.5หรือสมุดบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คาบแรกตอนบ่ายสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ซึ่งวันนี้เป็นคาบแรกดิฉันก็เข้ไปทำความรู้จักกับนักเรียนโดยให้นักเรียนแนะนำตัวเป็นรายบุคคลโดยใช้ถามด้วยประโยค What is your name? แล้วให้นักเรียนตอบด้วยประโยค My name is ตามด้วยชื่อของตัวเองแล้วให้นักเรียนเขียน A-Z ใครเสร็จก่อนสามารถมาส่งได้ก่อนแล้วให้นักเรียนอ่านหลังจากนั้นก็สุ่มให้อ่านปรากฎว่านักเรียนสามารถอ่านได้ สอนเสร็จแล้วดิฉันก็เลยกลับไปยังห้องพักครูช่วยครูจัดย้ายโต๊ะในห้อง คาบสุดท้ายเป็นคาบลูกเสือ-เพื่อสังคมดิฉันสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ได้เข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมที่จะเรียนในคาบหน้า หลังจากนั้นได้เข้าไปในห้องพักครูจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เรียบร้อย

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

วันนี้เป็นเวรประจำวันของดิฉัน ดิฉันได้ตื่นแต่ใช้ไปยังโรงเรียนไปคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณต่างๆของโรงเรียน หลังจากนั้นก็กลับมาคุมการเข้าแถวของนักเรียน แล้วกลับมายังห้องพักครู เพื่อมาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อมาจัดบอร์ดในห้องพักครู ขั้นตอนแรกแกะบอร์ดเก่าออกให้หมด และเตรียมบอร์ดมาตกแต่งขอบแล้วมาติดออกมาสองส่วน ส่วนแรกเป็นประกาศของทางโรงเรียนและส่วนที่สองเป็นประกาศของนักศึกษาฝึกสอนที่จะติดประกาศต่างๆ พอคาบที่สองเป็นคาบสองของดิฉัน สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คาบแรกไม่มีอะไรมากไปทำความรู้จักกับนักเรียนโดยการใช้เพลงถามชื่อ What is your name ? my name is แล้วตามด้วยชื่อตนเองมีท่าเต้นเพื่อให้นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นต่อการที่จะแนะนำตัว แล้วต้องการความรู้พื้นฐานของนักเรียนโดยให้นักเรียนเขียนตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์โดยไม่ให้นักเรียนดูหนังสือเลย ผลปรากฎว่านักเรียนส่วนใหญ่ทำตัวพิมพ์ใหญ่ได้พอเขียนตัวพิมพ์เล็กเล็กจะผิดไม่สามารถเขียนเสร็จทันเวลาได้ฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้าน วิธีการแก้ไขคิดว่าควรทำแบบฝึกทักษะให้นักเรียนกลับไปฝึกอ่านที่บ้าน การเรียนภาษาอังกฤษเป็นการฝึกฝนนักเรียนควรได้รับการฝึกฝนนักเรียนจะได้พัฒนาในส่วนนี้ได้ดียิ่งขึ้น พอช่วงบ่ายก็ได้เข้าไปดูนักเรียน Learning Disabilities ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ทำการเรียนการสอนและช่วยดูนักเรียนทำแบบฝึกหัดพอคาบสุดท้ายบำเพ็ญประโยชน์ช่วยกันเก็บขยะ

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

วันนี้ก็เป็นวันที่ สองก็ยังตื่นเต้นไม่แพ้วันแรก พอมาถึงโรงเรียนก็เดินตามบริเวณโรงเรียนดูความเรียบร้อยของอาคารเรียน พอได้เวลาก็ไปคุมการเข้าแถวของนักเรียนอนุบาล หลังจากตรงนั้นแล้วเข้าห้องพักครูช่วยจัดเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับหลักสูตร จัดให้เป็นชุดตามรายวิชา พอคาบที่สามตอนเช้าครูให้เข้าไปสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องจากครูผู้สอนลาไปราชการ ดิฉันก็เลยไปช่วยสอน หลังจากนั้นก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันดิฉันก็ตามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองเพื่อดูความเป็นระเบียบของการเดินไปยังโรงอาหาร บ่ายโมงดิฉันกลับมายังห้องพักครูอีครั้งหนึ่งเพื่อมาจัดเอกสารต่อ พอคาบที่ 5 ตอนบ่ายเป็นคาบชุมนุมซึ่งทางโรงเรียนจัดให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชื่อชุมนุมว่า ชุมนุมภาษาพาสนุก ครูและนักเรียนพากันมาอยู่ห้องเรียนธรรมชาติครูจะแบ่งนักเรียนเป็นชั้นแล้วครูตามชุมนุมนั่งเป็นแถว นักเรียนสนใจชุมนุมใดนักเรียนสามารถตามที่ตนเองสนใจได้ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น หลังจากตรงนี้ไปยังห้องพักเพื่อเข้าไปทำความสะอาดและปิดประตูห้อง

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

14 พฤษภาคม 2555

วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเทอมเรียนปีการศึกษา 2555 ซึ่งดิฉันได้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ.โรงเรียนชุมชนใหม่ ม.3 ตำบล ไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ตื่นแต่เช้าตรงไปที่โรงเรียนพอไปถึงเห็นนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนและอีกนักเรียนบางส่วนก็ช่วยครูแยกหนังสือเป็นชั้นๆเพื่อง่ายต่อการแจกให้นักเรียนเป็นที่ละชั้นๆ ดิฉันก็เข้าไปช่วยนักเรียนแยกหนังสือ พอได้เวลาเข้าแถวนักเรียนก็ออกมาเข้าแถวหน้าสนามหน้าโรงเรียน ครูก็ได้ชี้แจงเรื่องการเปิดเทอมใหม่ หลังจากนั้นทางโรงเรียนให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้แนะนำตัวที่ละคนเป็นทางการให้ครูและนักเรียนรู้จักและบอกว่าตัวเองรับผิดชอบในเรื่องอะไรบ้างให้นักเรียนได้ทราบกันและดิฉันได้เป็นครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันนี้ครูไม่อยู่ดิฉันต้องไปรับเงินค่าชุดเครื่องแบบ เครื่องอุปกรณ์ และหนังสือเรียน มาแจกให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3