นักศึกษา

นักศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณืวิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

23 กรกฎาคม 2555

มาโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่าง คุมนักเรียนเข้าแถวคาบที่สองสอนนักเรียนนชั้นป.3 คาบสุดท้ายประชุมประจำเดือน

24 กรกฎาคม 2555
มาโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่าง เข้าสอนชั้นป1 เนื่องจากครูมีประชุม
25 กรกฎาคม 2555

มาโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่าง คุมนักเรียนเข้าแถว ตอนเช้าพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ม.วลัยลักษณ์ เนื่องจากเป็นเกษตรแฟร์ ดิฉันได้รับหมอบหมายคุมนักเรียนชั้นอนุบาล1 ช่วงบ่ายสอนแทนนักเรียนชั้นปรนะถมศึกษาปี่1 รายวิชาภาษาไทย เนื่องจากครูผู้สอนมีการประชุม26 กรกฎาคม 2555

มาโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่าง คุมนักเรียนเข้าแถว หลังจากนั้นช่วยเพื่อยเย็บเล่มข้อสอบ คาบทีสองเข้าสอนแทนนักเรียนนชั้นป.2 คาบที่สี่สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 คาบทีคห้าเข้าสอนแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาภาษาไทย
27กรกฎาคม 2555
มาโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่าง คุมนักเรียนเข้าแถวคาบที่แรกเข้าสอนแทนนักเรียนนชั้นป.2 รายวิชาคณิตศาสตร์ คาบที่สองสอนภาษาอังกฤษชั้นป.4

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

20 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในห้องหลังจากนั้คุมนักเรียนเข้าแถวคาบที่ 2 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

19 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างหลังจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวคาบแรกสอนนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 3 คาบที่ 4 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คาบที่ 6

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณืวิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

18 กรกฏาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแตเช้าเซ็นชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูแล้วเปิดประตูหน้าต่างพร้อมกวาดภายในห้อง หลังจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถว วันนี้เนื่องจากครูผู้สอนไม่อยู่ดิฉันต้องไปสอนนักเรียนชั้นป.4 ทั้งวัน

ฝึกประสบการณืวิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

17 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแตเช้าเซ็นชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูแล้วเปิดประตูหน้าต่างพร้อมกวาดภายในห้อง หลังจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถว วันนี้เนื่องจากครูผู้สอนไม่อยู่ดิฉันต้องไปสอนนักเรียนชั้นป.4 ทั้งวัน

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

13 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแตเช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในห้องหลังจากนั้นไปห้องสำนักงานช่วยล้างถ้วยกาแฟ ต่อไปก็ไปเขตพื้นที่ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คุมนักเรียนเข้าแถว สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คาบที่สามฃตรวจงานให้นักเรียนคาบที่สี่ สอนชันประถมศึกษาปีที่ 4 สอนแทนครูอนันต์ กลิ่นมาลี เนื่องจากมีประชุม หลังจากนั้นไปคุมนักเรียนชั้นอนุบาล1 และชั้นอนุบาล 2

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

12 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเเล้วเดินตรวจความเรียบร้อยตามอาคารหลังจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวคาบแรกสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่วงบ่ายสอนนักเรียนชั้นป.3

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

11 กรกฏาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเตรียมสื่อการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังจากนั้นได้เดินสำรวจรอบบริเวณโรงเรียน คุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง คาบเเรกเข้าสอนแทนครูธวัชชัย เนื่องจากครูมีประชุมกับสมศ.รายวิชาคณิตศาสตร์ คาบที่สองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คาบที่สามสอนแทนวิชาสังคมของครูสุชาติเนื่องจากครูไปเป็นกรรมการกีฬา ช่วงบ่ายช่วยครูถ่ายเอกสาร ตกแต่งห้อง

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

10 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นชื่อแล้วไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างกวาดภายในห้องแล้วเตรียมข้อมูลต่างๆเพื่อจัดบอร์ดหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เวลาเข้าแถวคุมนักเรียนหลังจากนั้นไปจัดห้อง ช่วงบ่ายจัดห้องให้ชั้นป3 หลังจากจนั้นกลับมายังห้องฝ่ายวิชาการจัดบอร์เกี่ยวกับประมวลภาพกิจกรรม วันนี้ตกแต่งหไ้องกับจัดบอร์ดทั้งห้อง

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

9 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างกวาดภายในห้องแล้วตามด้วยถูพื้นหลังจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง หลังจากนั้นกลับมายังห้องเคลียว์ใบป.พ5 คาบที่สองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ช่วงบ่ายจัดบอร์ดในห้องป.4

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

6 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในห้องแล้วต่อด้วยนอกห้องหลังจากนั้นเดินสำรวจนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่ภายในโรงเรียนหลังจากนั้นนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงคาบที่สองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คาบที่สามตรวจงานให้นักเรียนคาบบ่ายจัดบอร์ดหน้าห้องฝ่ายวิชาหลังจากนั้นได้ช่วยฝ่ายวิชาการเนื่องจากวันพุธ-ศุกร์ สมศ.มาประเมินโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

5 กรกฏาคม 2555
วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในบริเวณห้องหลังจากนั้นเดินสำรวจความเรียบร้อยภายในโรงเรียน คุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง แล้วต่อด้วยอ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียนคาบแรกเข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คาบที่สองเดินสังเกตุการเรียนการสอนของเพื่อนคาบที่สามช่วยถ่ายเอกสารแบบฝึกหัดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คาบบ่ายสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังจากช่วยเขียนงานให้ครูจิราภรณ์

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

4 กรกฏาคม 2555
วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในบริเวณห้องหลังจากนั้นเดินสำรวจความเรียบร้อยภายในโรงเรียน คุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง แล้วต่อด้วยการทำกิจกรรมหน้าเสาธงการออกกำลังกายคาบที่สองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คาบที่สามเคลียร์ใบป.พ. ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมชนใหม่ ช่วงบ่ายตรวจงานให้นักเรียน

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

3 กรกฏาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในบริเวณห้องหลังจากนั้นเดินสำรวจความเรียบร้อยภายในโรงเรียน คุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง แล้วต่อด้วยอ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียนคาบแรกเข้าสอนแทนครูจิราภรณ์ แก้วนาคเนื่องจากครูมีธุระ สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พิมพ์งานให้ฝ่ายวิชาการ ช่วงบ่างพิมพ์งานให้ฝ่ายวิชาการ

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

2 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในห้องพักครูแล้วหลังจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวแล้วต่อด้วยคมนักเรียนอ่านหนังสือก่อนเข้าเรียน คาบแรกช่วยครูจัดบอร์ดหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คาบที่สองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คาบที่สามตรวจงานให้นักเรียน คาบบ่ายพบครูพี่เลี้ยงคาบสุดท้านสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วต่อด้วยตกแต่งบอร์ดหน้าห้อง