นักศึกษา

นักศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณืวิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

23 กรกฎาคม 2555

มาโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่าง คุมนักเรียนเข้าแถวคาบที่สองสอนนักเรียนนชั้นป.3 คาบสุดท้ายประชุมประจำเดือน

24 กรกฎาคม 2555
มาโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่าง เข้าสอนชั้นป1 เนื่องจากครูมีประชุม
25 กรกฎาคม 2555

มาโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่าง คุมนักเรียนเข้าแถว ตอนเช้าพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ม.วลัยลักษณ์ เนื่องจากเป็นเกษตรแฟร์ ดิฉันได้รับหมอบหมายคุมนักเรียนชั้นอนุบาล1 ช่วงบ่ายสอนแทนนักเรียนชั้นปรนะถมศึกษาปี่1 รายวิชาภาษาไทย เนื่องจากครูผู้สอนมีการประชุม26 กรกฎาคม 2555

มาโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่าง คุมนักเรียนเข้าแถว หลังจากนั้นช่วยเพื่อยเย็บเล่มข้อสอบ คาบทีสองเข้าสอนแทนนักเรียนนชั้นป.2 คาบที่สี่สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 คาบทีคห้าเข้าสอนแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาภาษาไทย
27กรกฎาคม 2555
มาโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่าง คุมนักเรียนเข้าแถวคาบที่แรกเข้าสอนแทนนักเรียนนชั้นป.2 รายวิชาคณิตศาสตร์ คาบที่สองสอนภาษาอังกฤษชั้นป.4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น