นักศึกษา

นักศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณืวิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

23 กรกฎาคม 2555

มาโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่าง คุมนักเรียนเข้าแถวคาบที่สองสอนนักเรียนนชั้นป.3 คาบสุดท้ายประชุมประจำเดือน

24 กรกฎาคม 2555
มาโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่าง เข้าสอนชั้นป1 เนื่องจากครูมีประชุม
25 กรกฎาคม 2555

มาโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่าง คุมนักเรียนเข้าแถว ตอนเช้าพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ม.วลัยลักษณ์ เนื่องจากเป็นเกษตรแฟร์ ดิฉันได้รับหมอบหมายคุมนักเรียนชั้นอนุบาล1 ช่วงบ่ายสอนแทนนักเรียนชั้นปรนะถมศึกษาปี่1 รายวิชาภาษาไทย เนื่องจากครูผู้สอนมีการประชุม26 กรกฎาคม 2555

มาโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่าง คุมนักเรียนเข้าแถว หลังจากนั้นช่วยเพื่อยเย็บเล่มข้อสอบ คาบทีสองเข้าสอนแทนนักเรียนนชั้นป.2 คาบที่สี่สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 คาบทีคห้าเข้าสอนแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาภาษาไทย
27กรกฎาคม 2555
มาโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่าง คุมนักเรียนเข้าแถวคาบที่แรกเข้าสอนแทนนักเรียนนชั้นป.2 รายวิชาคณิตศาสตร์ คาบที่สองสอนภาษาอังกฤษชั้นป.4

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

20 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในห้องหลังจากนั้คุมนักเรียนเข้าแถวคาบที่ 2 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

19 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างหลังจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวคาบแรกสอนนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 3 คาบที่ 4 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คาบที่ 6

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณืวิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

18 กรกฏาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแตเช้าเซ็นชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูแล้วเปิดประตูหน้าต่างพร้อมกวาดภายในห้อง หลังจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถว วันนี้เนื่องจากครูผู้สอนไม่อยู่ดิฉันต้องไปสอนนักเรียนชั้นป.4 ทั้งวัน

ฝึกประสบการณืวิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

17 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแตเช้าเซ็นชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูแล้วเปิดประตูหน้าต่างพร้อมกวาดภายในห้อง หลังจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถว วันนี้เนื่องจากครูผู้สอนไม่อยู่ดิฉันต้องไปสอนนักเรียนชั้นป.4 ทั้งวัน

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

13 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแตเช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในห้องหลังจากนั้นไปห้องสำนักงานช่วยล้างถ้วยกาแฟ ต่อไปก็ไปเขตพื้นที่ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คุมนักเรียนเข้าแถว สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คาบที่สามฃตรวจงานให้นักเรียนคาบที่สี่ สอนชันประถมศึกษาปีที่ 4 สอนแทนครูอนันต์ กลิ่นมาลี เนื่องจากมีประชุม หลังจากนั้นไปคุมนักเรียนชั้นอนุบาล1 และชั้นอนุบาล 2